Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği, tüketici hakem heyeti kararlarının alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taahhütlü mektupla tebliğ edilecek ve tarafların temsilinin avukatla yapılması halinde  tebligat avukata yapılacaktır.