T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 


 

Bulunduğunuz Yer: Halk Rehberi  >>   Tüketici Hakları

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 
 
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ NEREYE YAPILIR?
Tüketici şikayetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla belediyelerle koordineli olarak oluşturulan tüketici sorunları hakem heyetine bildirilir. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Uyuşmazlık konusu mal veya hizmet bedelinin her yıl belirlenen (..........) TL. 'yi aşmadığı hallerde bu heyetlerce verilmiş bir karar olmaksızın tüketici mahkemelerine başvurulamaz. Bu parasal sınır, her yıl 8. maddenin son fıkrasında gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir.
 
UYUŞMAZLIK HALİNDE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık veya tüketici örgütleri ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilirler.
Ayıplı mallan satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle tek tek dava açma haklan saklıdır. Mahkeme, dava sonucunda ayıplı malların toplatılması kararını vermiş ise, ayıplı malın ve ayıbın niteliğine göre bu malların satıcıya iade edilip edilmemesine karar verir. Ancak, malların toplatılması için yapılan her türlü masraf, aleyhine karar verilen kişi tarafından ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez. Mahkemelerce verilen para cezalan, suçun aynı yıl içerisinde tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanır. Para cezaları her yıl başında Türk Ceza Kanunu'nun EK2. madde hükümleri uyarınca arttırılır.
 
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
 


Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.
Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, malın teslimi (fatura ve fiş) tarihinden itibaren otuzgün  içerisinde mal ya da, hizmeti satın aldığınız yer ile  ikamet ettiğiniz;

*Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,

*Tüketici Mahkemelerine,

başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.
Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu           yerdeki hakem heyetine başvurulur. Kapıdan satışlarda caymasüresi 7 gündür.
 
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?

Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık (Şu an  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Paşa Mahallesi İmamoğlu Sokak No:2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
adresinde hizmet vermektedir.) binalarındadır.

81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.

Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.


NEREYE BAŞVURULMALI?

Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2009’dan itibaren 936,97 YTL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.

Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

Şikayet konusu olan hizmetin değeri 936,97 YTL’nin üstünde ve 2.446,03 YTL.’nin altında ise Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, Tüketici Mahkemelerine de başvurulabilir.

Ancak bu durumda, Hakem Heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Lehinize olan heyet kararına karşı tarafın uymaması halinde Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat başvurabilirsiniz.

Yazılı dilekçenizde,
Tüketici Şikayet Bildirim Dilekçe Örneği - Tıklayınız

• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,

• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,

• Ne kadar para ödediğinizi,

• Sorunun ne olduğunu,

• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,

• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.


BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.Yalnızca posta giderleri için 5.00 YTL değerinde posta pulu getirilmesi gerekmektedir. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.


GÖRÜŞÜLME SÜRESİ

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.

Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir. 
Haber ve Duyurular
    
 Sokakta Kalan Vatandaşlarımıza Vakfımız Sahip Çıkıyor


Arifiye Mh. İki Eylül Cd. PTT Başmüdürlüğü binası Kat:5 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel: 0 (222) 220 21 81 Faks: 0 (222) 220 34 09